Софинформпродукт
Качество и коректност

Декларация за защита на данни

В сила от 25.05.2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

На 25 май 2018 година за всички страни-членки на ЕС влиза в сила Общия регламент за защитата и сигурността на личните данни (General Data Protection Regulation – “GDPR”). Той се прилага пряко и в България както всеки национален закон и обхваща правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на лични данни; някои от детайлите се уреждат допълнително и от българския Закон за защита на личните данни.

Извършвайки дейността си Софинформпродукт, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Софинформпродукт – Грозданов ЕООД

ЕИК: 121146714

Седалище и адрес на управление: гр. София 1407, бул. Черни връх № 38

Телефон: 029625278, факс: 029625948,

Електронна поща: office@sofinformproduct.com

Координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Телефон: 029625278, електронна поща: office@sofinformproduct.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Комисията за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, телефон 029153518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg

ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Софинформпродукт събира и обработва данните Ви единствено за легитимни цели и при спазване на изискванията на Регламента.

Целта на събиране и обработване на данните е изпълнението на услугите, свързани с основната дейност на Софинформпродукт – доставка на медицинска апаратура, хирургични инструменти и медицински консумативи.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Софинформпродукт не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са лицензирани транспортни компании и счетоводна фирма, които обработват информацията, следвайки правилата и прилагайки стандарт за защита на личните Ви данни.

ДЕФИНИЦИИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като имена, адрес, електронен адрес, телефон и други).

Специални категории лични данни са тези разкриващи раса, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

Софинформпродукт не събира и не обработва специални категории лични данни.

Обработване е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Администратор е юридическото лице, което само определя целите и средствата за обработването на лични данни.

Субект на данните е всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

Съгласие на субекта на данните е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

ПРИНЦИПИ СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

При обработването на лични данни Софинформпродукт се придържа към следните принципи: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, точност и актуалност; свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението, отчетност, поверителност, съгласие на потребителите за обработка на данните.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Софинформпродукт събира и обработва лични данни за изпълнение на дейността на дружеството, а именно:

 • изпълнение на дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договорни правоотношения
 • изготвяне на всякакви документи
 • за установяване на връзка за контакт по телефон, имейл, поща или по всякакъв друг законосъобразен начин
 • предоставяне на актуална информация по отношение на предлаганите от нас продукти
 • предоставяне на информация и предложения за настоящи, промоционални и за нови продукти
 • предоставяне на поискани от Вас оферти или информация
 • обработване на запитвания, заявки, договори за предоставяните от дружеството продукти
 • за извършване доставка и/или приемане на стоки/услуги, за комуникация във връзка с предоставяне и/или получаване на стоки/услуги и за предоставяне на свързаното с тях клиентско обслужване
 • предоставяне на информация и изпращане на покани за събития и конгреси, в които дружеството участва и представя медицински продукти или информация за медицински продукти.

ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

За обработваме на лични данни законосъобразно е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните данни на следните основания:

 • сключването, съществуването, изменението и прекратяването на договори
 • изпълнение заявка
 • получено от Вас съгласие

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ

Софинформпродукт обработва основно лични данни, които са предоставени доброволно в хода на бизнес отношенията с клиенти и партньори или получени от публични регистри.

Обработват се следните лични данни: име, фамилия, месторабота, адрес, длъжност, телефон, електронна поща, адрес за доставка.

Софинформпродукт не събира и не обработва:

 • специални категории лични данни
 • лични данни на непълнолетни лица

Ако се установи, че са получени такива данни, то те се унищожават незабавно.

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Софинформпродукт съхранява събраните данните за срока, указан в приложимите нормативни изисквания.

Данните се съхраняват за следните срокове:

 • данните за изпълнени договори, поръчки като фактури, протоколи, се съхраняват съгласно действащото законодателство
 • останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не бъде оттеглено даденото съгласие

ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Софинформпродукт събира и обработва лични данни, които са предоставени доброволно и информирано, без принуда и без негативни последици при отказ за предоставянето им.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Софинформпродукт взима предпазни мерки включващи административни, технически и физически мерки, за да защити получената личната информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратора предоставя получени лични данни на лицензирани транспортни компании и счетоводна фирма, които обработват информацията, следвайки правилата и прилагайки стандарт за защита на личните данни.

Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

Субекта на личните данни има следните права:

 • Право на информация

Субекта на личните данни може по всяко време да изисква от Администратора информация за съхраняваните за него данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.

 • Право на оттегляне

Ако субекта на личните данни е дал съгласие за използване на личните му данни, може да го оттегли по всяко време с действие занапред, без да посочва причини. За целта е достатъчно да изпрати имейл до office@sofinformproduct.com или да се обади на телефон 029625278. Може да се изпрати искане за оттегляне и по пощата на адрес: гр. София 1407, пощенска кутия 164, получател Софинформпродукт – Грозданов ЕООД.

 • Право на корекция

Ако данни, съхранявани от Софинформпродукт – Грозданов ЕООД, не са правилни, субекта на личните данни може по всяко време да поиска да бъдат коригирани. За целта е достатъчно да изпрати имейл до office@sofinformproduct.com или да се обади на телефон 029625278. Може да се изпрати искане и по пощата на адрес: гр. София 1407, пощенска кутия 164, получател Софинформпродукт – Грозданов ЕООД

 • Право на изтриване и блокиране

Субекта на личните данни има право на изтриване и блокиране на данните, които Софинформпродукт – Грозданов ЕООД съхранява за него. За целта е достатъчно да изпрати имейл до office@sofinformproduct.com или да се обади на телефон 029625278. Може да се изпрати искане за оттегляне и по пощата на адрес: гр. София 1407, пощенска кутия 164, получател Софинформпродукт – Грозданов ЕООД.

 • Право на преносимост на данните

Ако субекта на личните данни изиска Администратора ще предаде или прехвърли данните на Субекта или на друг администратор.

 • Право на жалба

Субекта на личните данни има право винаги щом счете, че правата му по Регламента за защита на личните данни са нарушени, да се обърне към Администратора с имейл до office@sofinformproduct.com или да се обади на телефон 029625278, за да се обсъди възникналия въпрос. Администраторът се задължава да разгледа жалбата и да се произнесе с отговор в срок до 10 работни дни от получаването на оплакването или въпроса.

Субекта на личните данни също така има право да отправи жалба до Комисия по защита на личните данни.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С цел да бъдат прилагани най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, Администратора ще актуализира при необходимост настоящата Политика за защита на личните данни.

Одобрил:

Управител на Софинформпродукт – Грозданов ЕООД